Vietnamese English

Bản đồ

Tin tức mới

Thiết bị đóng cắt siemens

Thiết bị đóng cắt siemens

3RT1015-1AP01 Contactor 3RT1015-1AP01
Giới hạn dòng định danh : 9A
3RT1015-1AP02 Contactor 3RT1015-1AP02
điện áp 400V, Giới hạn dòng định danh : 9A
3RT1015-1BB41 Contactor 3RT1015-1BB41
Giới hạn dòng định danh : 9A
3RT1015-1BB42 Contactor 3RT1015-1BB42
Giới hạn dòng định danh : 9A
3RT1016-1AP01 Contactor 3RT1016-1AP01
Giới hạn dòng định danh : 10.2A
3RT1016-1AP02 Contactor 3RT1016-1AP02
Giới hạn dòng định danh : 10.2A
3RT1016-1AP61 Contactor 3RT1016-1AP61
Giới hạn dòng định danh : 10.2A
3RT1016-1AP62 Contactor 3RT1016-1AP62
Giới hạn dòng định danh : 10.2A
3RT1016-1BB41 Contactor 3RT1016-1BB41
điện áp 400V, Giới hạn dòng định danh 10.2A
3RT1016-1BB42 Contactor 3RT1016-1BB42
Giới hạn dòng định danh : 10.2A
3RT1016-1BB44 Contactor 3RT1016-1BB44
Giới hạn dòng định danh : 10.2A
3RT1017-1AF01 Contactor 3RT1017-1AF01
Giới hạn dòng định danh : 14A
3RT1017-1AP01 Contactor 3RT1017-1AP01
Giới hạn dòng định danh : 14A
3RT1017-1AP02 Contactor 3RT1017-1AP02
Giới hạn dòng định danh : 14A
3RT1017-1BB41 Contactor 3RT1017-1BB41
Giới hạn dòng định danh : 14A
3RT1017-1BB42 Contactor 3RT1017-1BB42
Giới hạn dòng định danh : 14A
3RT1023-1AP00 Contactor 3RT1023-1AP00
Giới hạn dòng định danh : 10.2A
3RT1023-1AP04 Contactor 3RT1023-1AP04
Giới hạn dòng định danh : 10.2A
3RT1023-1BB40 Contactor 3RT1023-1BB40
Giới hạn dòng định danh : 10.2A
3RT1023-1BB44 Contactor 3RT1023-1BB44
Giới hạn dòng định danh : 10.2A
3RT1024-1AP00 Contactor 3RT1024-1AP00
Giới hạn dòng định danh : 14A
3RT1024-1AP04 Contactor 3RT1024-1AP04
Giới hạn dòng định danh : 14A
3RT1024-1AP60 Contactor 3RT1024-1AP60
Giới hạn dòng định danh : 14A
3RT1024-1AP64 Contactor 3RT1024-1AP64
Giới hạn dòng định danh : 14A
3RT1024-1BB40 Contactor 3RT1024-1BB40
Giới hạn dòng định danh : 14A
3RT1024-1BB44 Contactor 3RT1024-1BB44
Giới hạn dòng định danh : 14A
3RT1025-1AP04 Contactor 3RT1025-1AP04
Giới hạn dòng định danh : 18A
3RT1025-1AP00 Contactor 3RT1025-1AP00
điện áp : 400V, Giới hạn 18A
3RT1025-1AP60 Contactor 3RT1025-1AP60
Giới hạn dòng định danh : 18A
3RT1025-1AP64 Contactor 3RT1025-1AP64
Giới hạn dòng định danh : 18A
3RT1025-1BB40 Contactor  đóng ngắt điện, 37.5KW/400V, 18A 3RT1025-1BB40
3RT1025-1BB44 Contactor 3RT1025-1BB44
Giới hạn dòng định danh : 18A
3RT1026-1AP00 Contactor 3RT1026-1AP00
Giới hạn dòng định danh : 26A
3RT1026-1AP04 Contactor 3RT1026-1AP04
Giới hạn dòng định danh : 26A
3RT1026-1AP60 Contactor 3RT1026-1AP60
Giới hạn dòng định danh : 26A
3RT1026-1AP64 Contactor 3RT1026-1AP64
Giới hạn dòng định danh : 26A
3RT1034-1AP00 Contactor 3RT1034-1AP00
điện áp : 400V
Giới hạn dòng định danh : 32A
3RT1034-1AF04 Contactor 3RT1034-1AF04
Giới hạn dòng định danh : 32A
3RT1034-1AP04 Contactor 3RT1034-1AP04
Giới hạn dòng định danh : 32A
3RT1034-1AP60 Contactor 3RT1034-1AP60
Giới hạn dòng định danh : 32A
3RT1034-1AP64 Contactor 3RT1034-1AP64
Giới hạn dòng định danh : 32A
3RT1034-1BB40 Contactor 3RT1034-1BB40
điện áp : 400V
Giới hạn dòng định danh 32A
3RT1034-1BB44 Contactor 3RT1034-1BB44
Giới hạn dòng định danh : 32A
3RT1034-1AB00 Khởi động từ 3RT1034-1AB00
3RT1035-1AP00 Contactor 3RT1035-1AP00
Giới hạn dòng định danh : 38A
3RT1035-1AF04 Contactor 3RT1035-1AF04
Giới hạn dòng định danh : 38A
3RT1035-1AP04 Contactor 3RT1035-1AP04
Giới hạn dòng định danh : 38A
3RT1035-1AP60 Contactor 3RT1035-1AP60
Giới hạn dòng định danh : 38A
3RT1035-1AP64 Contactor 3RT1035-1AP64
Giới hạn dòng định danh : 38A
3RT1035-1BB40 Contactor 3RT1035-1BB40
Giới hạn dòng định danh : 38A
3RT1035-1BB44 Contactor 3RT1035-1BB44
Giới hạn dòng định danh : 38A
3RT1036-1AP00 Contactor 3RT1036-1AP00
Giới hạn dòng định danh : 45A
3RT1036-1AP60 Contactor 3RT1036-1AP60
Giới hạn dòng định danh : 45A
3RT1036-1AP64 Contactor 3RT1036-1AP64
Giới hạn dòng định danh : 45A
3RT1036-1AP04 Contactor 3RT1036-1AP04
Giới hạn dòng định danh : 45A
3RT1036-1BB40 Contactor 3RT1036-1BB40
Giới hạn dòng định danh : 45A
3RT1036-1BB44 Contactor 3RT1036-1BB44
Giới hạn dòng định danh : 45A
3RT1036-1AF04 Contactor 3RT1036-1AF04
Giới hạn dòng định danh : 45A
3RT1044-1BB40 Contactor 3RT1044-1BB40
Giới hạn dòng định danh : 60A
3RT1044-1AP60 Contactor 3RT1044-1AP60
Giới hạn dòng định danh : 60A
3RT1044-1AP00 Contactor 3RT1044-1AP00
Giới hạn dòng định danh : 60A
3RT1044-1AP04 Contactor 3RT1044-1AP04
điện áp : 400V, Giới hạn dòng định danh :60A
3RT1044-1AP64 Contactor 3RT1044-1AP64
Giới hạn dòng định danh : 60A
3RT1045-1AP04 Contactor 3RT1045-1AP04
Giới hạn dòng định danh : 75A
3RT1045-1AP00 Contactor 3RT1045-1AP00
Giới hạn dòng định danh : 75A
3RT1045-1AP60 Contactor 3RT1045-1AP60
Giới hạn dòng định danh : 75A
3RT1045-1AP64 Contactor 3RT1045-1AP64
Giới hạn dòng định danh : 75A
3RT1045-1BB40 Contactor 3RT1045-1BB40
3RT1045-1BB44 Contactor 3RT1045-1BB44
Giới hạn dòng định danh : 75A
3RT1045-1AL20 Công tắc tơ 3RT1045-1AL20
3RT1046-1AP00 Contactor 3RT1046-1AP00
Giới hạn dòng định danh : 90A
3RT1046-1AP04 Contactor 3RT1046-1AP04
Giới hạn dòng định danh : 90A
3RT1054-1AP36 Contactor 3RT1054-1AP36
3RT1647-1AP01 Khởi động từ 3RT1647-1AP01
3RH1921-1CA01    Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1921-1CA01   
3RH1911-2HA22  Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1911-2HA22 
3RH1921-1EA11  Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1921-1EA11 
3RH1921-1EA20 Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1921-1EA20
3RH1911-1AA01 Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1911-1AA01
3RH1911-1FA11 Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1911-1FA11
3RH1911-1FA02 Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1911-1FA02
3RH1911-1FA20 Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1911-1FA20
3RH1911-1FA31 Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1911-1FA31
3RH1911-1GA04 Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1911-1GA04
3RH1911-1GA13 Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1911-1GA13
3RH1911-1GA22 Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1911-1GA22
3RH1911-1HA22 Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor 3RH1911-1HA22
3RH1921-1FA22 Giá đỡ contactor 3RH1921-1FA22
3RH1921-1HA22 Tiếp điểm phụ (phụ kiện) của contactor
3RH2140-1AP00 Rơ le 3RH2140-1AP00
3RH2140-1BB40 Rơ le
3RH2122-1BB40 Rơ le
3RV1011-0DA15 Áp tô mát bảo vệ cho mô tơ 0.22-0.32A
3RV1011-1AA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 1.1~1.6A
3RV1011-1AA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 1.1~1.6A
3RV1011-1DA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 2.2~3.2A
3RV1011-1DA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 2.2~3.2A
3RV1011-1EA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 2.8~4A
3RV1011-1EA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 2.8~4A
3RV1011-1FA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 3.5~5A
3RV1011-1FA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 3.5~5A
3RV1011-1GA10 Áp tô mát bảo vệ cho mô tơ 4.5-6.3A
3RV1011-1GA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 4.5~6.3A
3RV1011-0GA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 0.45~0.63A
3RV1011-1HA10 Áp tô mát bảo vệ cho mô tơ 5.5-8A
3RV1011-1HA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 5.5~8A
3RV1011-0JA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 0.7~1A
3RV1011-1JA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 7~10A
3RV1011-1JA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 7~10A
3RV1011-1KA10 Áp tô mát bảo vệ cho mô tơ 9-12A
3RV1011-0KA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 0.9~1.25A
3RV1011-1KA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 9~12A
3RV1011-1CA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 1.8~2.5A
3RV1011-1CA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 1.8~2.5A
3RV1011-0KA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 0.9~1.25A
3RV1011-0BA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 0.14~0.2A
3RV1031-4DA15 Áp tô mát bảo vệ cho mô tơ 18-25A
3RV1031-4HA10 Bộ ngắt mạch 3RV1031-4HA10
3RV2011-0CA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 0.18~0.25A
3RV2011-0JA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 0.7~1A
3RV2011-1AA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 1.1~1.6A
3RV2011-1FA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 3.5~5A
3RV2011-1FA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 3.5~5A
3RV2011-0GA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 0.45~0.63A
3RV2011-0HA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 0.55~0.8A
3RV2011-0HA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 0.55~0.8A
3RV2011-1GA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 4.5~6.3A
3RV2011-1GA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 4.5~6.3A
3RV2011-1DA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 2.2~3.2A
3RV2011-1DA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 2.2~3.2A
3RV2021-1JA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 7~10A
3RV2021-4BA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 14~20A
3RV1021-1BA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 1.4~2A
3RV1021-4CA15 Bộ ngắt mạch 3RV1021-4CA15
3RV2011-1BA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 1.4~2A
3RV2011-1HA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 5.5~8A
3RV2011-1HA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 5.5~8A
3RV2011-1JA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 7~10A
3RV2011-1JA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 7~10A
3RV2011-1KA10 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 9~12.5A
3RV2011-1KA15 Aptomat 3pha cho motor (chỉnh dòng) 9~12.5A
3RF2320-1AA02  Contactor, 20A 3RF2320-1AA02 
3RF2320-1AA04 Contactor , 20A 3RF2320-1AA04
3RF2450-1AB45 Rờ le bán dẫn 3RF2450-1AB45
3RN1000-1AB00 Rơle nhiệt bảo vệ động cơ
3RN1010-1CB00 Rờ le 3RN1010-1CB00
3RW4028-1BB14 Khởi động mềm 3RW4028-1BB14
3RW4037-1BB14 Bộ khởi động mềm cho động cơ, 30KW
3RW4038-1BB14 Bộ khởi động mềm cho động cơ, 37KW
3RW4046-1BB14 Bộ khởi động mềm cho động cơ, 45KW
3RW4047-1BB14 Khởi động mềm cho môtơ 55KW
3RW4073-6BB44 Bộ khởi động mềm cho động cơ, 132KW
3RW4074-6BB44 Bộ khởi động mềm cho động cơ, 160KW
3RW4076-6BB44 Bộ khởi động mềm cho động cơ, 250KW
3RW4055-6BB44 Khởi động mềm 3RW4055-6BB44
3RW4056-6BB44 Bộ khởi động mềm cho động cơ, 90KW
3RW4444-6BC45 Bộ khởi động mềm động cơ. 
3TK2810-0BA01 Rờ le 3TK2810-0BA01
3TK2822-1CB30 Rơle, 24V
3TK2821-1CB30 Rơle, 24V
3TK2830-1CB30 Rơle, 24V
3TK2825-1BB40 Rờ le 3TK2825-1BB40
3TK2826-1CW32 Rờ le 3TK2826-1CW32
3TF5322-0XF0 Khởi động từ 3TF5322-0XF0
3TH4391-0AL2 Đầu nối dây (phụ kiện contactor) 3TH4391-0AL2
3TX7402-3T Bộ chống quá áp (phụ kiện contactor) 3TX7402-3T
3SE5112-0LD02 Công tắc hành trình 3SE5112-0LD02
3SE5112-0CD02  Công tắc hành trình 3SE5112-0CD02 
3SE5162 0CD02 Công tắc hành trình 3SE5162 0CD02
3SE5232-0HK21 Công tắc hành trình 3SE5232-0HK21
3UG4615-1CR20  Rờ le bảo vệ quá áp, thấp áp, điện áp 160~690V AC dòng điện <16A
3UG4511-1AN20 Rờ le bảo vệ quá áp, thấp áp, điện áp 160~690V AC dòng điện <16A
3RT1456-6AF36 Contactor, giới hạn dòng định danh 275A, 127V
3SB1400-0A Tiếp điểm phụ 3SB1400-0A
3SB3400-0B Tiếp điểm phụ 1NO-Phụ kiện của nút nhấn 3SB3400-0B
3UF7000-1AU00-0 Bộ giám sát các thông số điện của động cơ
R911295326+R911305277+R911318479 Thiết bị biến đổi điện tĩnh 70A(HMS01.1N-W0070-A-07-NNNN-R911295326, CSB01.1C-SE-ENS-NNN-NN-S-NN-FW R911305277, FWA-INDRV*-MPB-05VRS-D5-1-SNC-NN R911318479
R911330891 Bộ đo tốc độ vòng quay (GEBER EQN1325-A-M-H12,7
R911330891)
R911330889 Bộ đo tốc độ vòng quay (GEBER ECN1313-A-S-2048-E
R911330889)
MDD 26-16 N1B Thyristor  MDD 26-16 N1B
MCC 26-16 I01B Thyristor  MCC 26-16 I01B
AXF080G-E1AT1T-CD21-21B Thiết bị đo lưu lượng kiểu từ tính AXF080G-E1AT1T-CD21-21B
AXF015G-E1AT1T-AD41-21B Thiết bị đo lưu lượng kiểu từ tính AXF015G-E1AT1T-AD41-21B
070-35C Van bảo vệ áp suất an toàn  070-35C
1.18.2.A.G.---.ADF2.41M+ 4.400.5.----.4.QK0.RF7.41F.D Thiết bị đo áp suất hoạt động bằng đện (Pressure Gauge  1.18.2.A.G.---.ADF2.41M+ 4.400.5.----.4.QK0.RF7.41F.D)
1.18.2.A.G.---.ADF2.41M+ 4.400.N.----.8.QK0.RFZ.41F.D Thiết bị đo áp suất hoạt động bằng đện (Pressure Gauge  1.18.2.A.G.---.ADF2.41M+ 4.400.N.----.8.QK0.RFZ.41F.D)
 2.45.1.A.G.---.AFFJ.TQ0.RF7.B1.S26.CH1.TCM Thiết bị đo áp suất hoạt động bằng đện (Diaphragm Pressure Gauge  2.45.1.A.G.---.AFFJ.TQ0.RF7.B1.S26.CH1.TCM) 
 2.45.1.A.G.---.AHBE.TQ0.RF7.Q01.B1.S26.CH1.TCM  Thiết bị đo áp suất hoạt động bằng đện (Diaphragm Pressure Gauge  2.45.1.A.G.---.AHBE.TQ0.RF7.Q01.B1.S26.CH1.TCM)
IC693MDL903 Mạch điện tử IC693MDL903
SMT-8-NS-K-LED-24-B Cảm biến-Festo SMT-8-NS-K-LED-24-B
S8JC-Z15024CD NgỒN S8JC-Z15024CD
R911332091 Bộ phụ kiện để lắp đặt cho bộ đo tốc độ vòng quay
 R911332091
7ME6 520-5DB13-2AA2 Đồng hồ đo lưu lượng nước kiểu điện từ 
7ME6 520-2YC13-2AA2 Đồng hồ đo lưu lượng nước kiểu điện từ 
7ME6 520-2RF13-2AA2 Đồng hồ đo lưu lượng nước hoạt động theo nguyên lý điện tử
7ME6 910-1AA10-1AA0 Bộ chuyển đổi tín hiệu cho đồng hồ đo lưu lượng nước
7ML5 630-0AB00-0HB0 Thiết bị báo mức bồn chứa bia rượu 7ML5 630-0AB00-0HB0
FDK-085U1053 Bộ gá đỡ thiết bị hiển thị sang thân đồng hồ lưu lượng
FDK-085U0220 Silicon 2 thành phần, dạng hoà tan
5SY6325-7 Aptomat hộp đúc 3 cực 5SY6325-7
5SY6350-7 Aptomat hộp đúc 3 cực 5SY6350-7
SAX61.03 Bộ dẫn động van SAX61.03
APT-103S330C Bộ thích ứng Media Converter  APT-103S330C
1FK7 042-5AK71-1AG0 Động cơ  1FK7 042-5AK71-1AG0
6SN1 145-1BA02-0CA2 Bộ chỉnh lưu của biến tần 6SN1 145-1BA02-0CA2
6DR5 320-0NG00-0AA0 Bộ điều khiển tự động đóng mở van bằng khí nén 6DR5 320-0NG00-0AA0

Hỗ trợ trực tuyến

 • Mr. Huy | Sales Engineer
  0917 818 152 Huy.tandaihung@gmail.com
  My status My status
 • Mr. Tài | Sales Engineer
  0916 283 553 Tai.tandaihung@gmail.com
  My status My status
 • Mr.Hoàng | Sales Engineer
  09.888.567.93 Pkd.Tandaihung@gmail.com
  My status My status
 • Chăm sóc khách hàng
  0917 808 699 TanDaiHung.tdh@gmail.com
  My status My status
 • Hotline: 0917 80 86 99

Sản phẩm nổi bật

Thống kê

2491694
Số người đang online 4
Số truy cập hôm nay 75
Số truy cập tháng này 248101